August 18, 2017

Names of Spices

Leave a Comment
ప్రస్తుతం మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం లో విద్యాబోధన నడుస్తుంది. తల్లితండ్రులకు మన ఇంటిలో ఉండే ప్రతి వస్తువుల పేర్లు ఇంగ్లీషులో తెలిసి ఉండాలి. అందుకే ఈ క్రింద ఇచ్చిన పదాలు తెలుసుకుంటే పిల్లలకు వస్తువుల పేర్లను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పవచ్చు.
*Names of Spices 
1. cumin seeds - జీలకర్ర
2. Turmeric - పసుపు
3. Cinnamon - దాల్చిన
4. Coriander leaves - కొత్తిమీర
5. Clove - లవంగం
6. Black Mustard seeds - ఆవాలు
7. Blackpepper - మిరియాలు
8. Bayleaves --. బిరియానీ ఆకు
9. Cardamom --. యాలకులు
10.Fenugreek --. మెంతులు
11.Asafoetida --. ఇంగువ
12.Fennel seeds --.సోపు గింజలు
13.Curry leaves ---. కరివేపాకు
14.Poppy seeds ---. గసగసాల
15.Sesame seeds - నువ్వులు
16.Watermelon -- పుచ్చకాయ
17. Dry mango powder - మామిడి పొడి
18.Carom seeds -- వాము
19.Garlic --. వెల్లుల్లి
20. Nutmeg -- జాజికాయ
21.Camphor --కర్పూరం
22.Saffron --. కుంకుమపువ్వ
23.Mace --. జాపత్రి
24.Wailong -- మరాఠిమొగ్గ
25.Basil -- తులసి
26.Sandal -- చందనం
27.Soap nuts - కుంకుడు
28.Betal nuts - వక్కలు
29.Dried ginger - శొంఠి
30.Sago --. సగ్గు బియ్యం
31.Jaggery -- బెల్లం
32.Mint ---. పుదీన
33.Coriander Seeds -- ధనియాలు
34.Almond -- బాదం
35.Cashew --. జీడిపప్పు.
*Names of Vegetable*
1. Sweet potato - చిలకడదుంప
2. Onions - ఉల్లి పాయలు
3. Yam --. కంద గడ్డ
4. Brinjal --. వంకాయ
5. Cucumber - దోసకాయ
6. Drumstick - మునగకాయ
7. Pumpkin/Squash - గుమ్మడికాయ
8. Mustard greens --. ఆవ ఆకులు
9. Peppermint leaves- మిరియాల ఆకులు
10.BitterGourd - కాకరకాయ
11.BottleGourd - సొరకాయ
12.Ridge Gourd - బీరకాయ
13.SnakeGourd - పొట్లకాయ
14.Soft Gourd -. దొండకాయ
15. Colocasia roots - చేమదుంప, చేమగడ్డ
16.Turnip-వోక
17.Broccoli - ఆకుపచ్చ కోసుపువ్వు, బ్రోకోలి
18.Chilli --- మిరపకాయ
19.Lady's finger-బెండకాయ
20.Aloo. ----. ఉర్లగడ్డ.
*Names of dry fruits:*
1. Almond Nut. -- బాదం
2. Apricot dried --- ఎండిన
సీమ బాదం/ జల్లారు పండు
3. Betel-nut -- తమలపాకుల గింజ
4. Cashew nut --. జీడి పప్పు
5. Chestnut --. చెస్ట్నట్
6. Coconut --. కొబ్బరి
7. Cudpahnut --. సార పలుకులు
8. Currant --. ఎండుద్రాక్ష
9. Dates Dried -- ఎండు ఖర్జూరం
10.Fig --. అత్తి పండ్లు
11.Groundnuts, Peanuts - వేరుశెనగ పప్పు
12.Pine Nuts - చిల్గోజా, పైన్ కాయలు
13.Pistachio Nut - పిస్తా
14.Walnuts - అక్రోటుకాయ.
*ధాన్యాలు, పిండ్లు మరియు పప్పుల పేర్లు -:*
1. Barley -. బార్లీ
2. Buckwheat -- కుట్టు, దానా
3. Chickpeas -- ముడిశెనగలు
4. Cracked wheat- గోోధుమ రవ్వ
5. Cream of wheat / semolina - సెమోలినా
6. Flour ---. పిండి
7. Chickpea flour -- శనగ పిండి
8. Pastry flour --. మైదా పిండి
9. Garbanzo beans - ముడిశెనగలు
10.Red gram --. కందులు
11.Green gram -- పెసలు
12.Blackgram --. మినుము
13.Bengal gram - శనగలు
14.Horsegram --. ఉలవలు
15.maize --. మొక్కజొన్న
16.Pearl millet -. సజ్జలు
17.Beaten paddy- అటుకులు
18.Rice --. బియ్యం
19.Sorghum - జొన్న
Read More...

June 3, 2017

Types of Kisses and Their Meaning

Leave a Comment

Well, if you ever had that one perfect kiss in your life, you would probably know the magic of this beautiful thing. A relation without kiss is nothing and a kiss without doing is properly is incomplete. Although you have mastery the job of kissing and know every element on how to seduce your partner by just one kiss, there are few more things you did not know about kisses. Well, just like my and your name, it has a significance value and meaning, all these kisses have some logical meaning behind them.

Here we mention you some types of kisses and their meaning.

1.     Lingering Deep Kiss:
Usually when you kiss, the tongues get involved to add some extra sensuality to it. Lingering deep kiss don’t have tongue involved in the process and usually stays for more than 20 to 30 seconds.  Due to involvement of only lips, lingering deep kiss means sharing deep love with each other.
2.     French Kiss:
This is one of the popular types of kiss, which is abstracted from the French Culture. Usually, French kiss is when tongue of one person comes in contact with the tongue of another person. French kiss is generally adopted easily and hence it does not show intense and deep love.
3.     The Hand Kiss:

As the name says, here the lips are not involved in kiss. Hand kiss involved gentling talking your partners hand and kissing from front and back side. This demonstrates love and respect to the partner. Hand kiss is mostly appreciated by all women, as she feels respected every time.
4.     The Forehead Kiss:

The forehead kiss generally takes place between two partners or can happen between friends too. Forehead kiss shows companionate love for each other and also deep affection. Generally, all women love to start their relation with the forehead kiss.
5.     The Perk:
Perk is generally short type of kiss which is not more than few seconds. Perk shows a formal friendship between two people and can also help to add romance in relationship. These are generally the shortest kiss ever done.
6.     The Single Lip Kiss:
Single lip kiss is generally one time of kiss that can arouse a person instantly and maintains high level of sensuality in the relation. It involved gently sucking another person’s lip by getting more intense a bit latter.
7.     The Wake Up Kiss:
 The wake up kiss is definitely a pleasant way you were ever waked up. Wake up kiss is generally kissing from forehead till you chin, when you partner wakes up in the morning.
8.     The Talking Kiss:
If you were talking and got caught with his lips which proceeded in kissing back you, we say ‘talking kiss.’ Generally talking kiss may happen between any two adults while in conversing in personal.
9.     Sip Kiss:
Drink your favorite juice and let some drops remain on your lips. Now kiss your partner and transfer some of your juice into her mouth.  Sip kiss shows you are quite comfortable with each other and there is some sense of joy in your relation.
10.  Shoulder Kiss:
Shoulder kiss is a benefit for a women wearing backless. Well, simply come from behind, get hold of her, catch her hands and then kiss her from behind. The kiss shows sign of connectivity and love between both.
11.  The Australian Kiss:
The Australian kiss is absolutely same like the French kiss but it is down under. Australian kiss means your partners values your joy and is completely concentrated in pleasuring you.
12. The Belly Kiss:
Get down on your knees, lift up her shirt upto belly and then kiss their softly. However, belly kiss shows in intimate and soft love between both. If you wife is pregnant, she would perhaps love to get the belly kiss now and then.
13. The Cheek Kiss:
 Cheek kiss is a gentle kiss on cheeks which shows you’re like towards the person. Generally, cheek kiss can happen between friends, lovers or on first time meet.
14.  The Back Kiss:
Remove your partner shirt, make her lie on the floor on the belly and then start kissing from behind starting from neck to all the way down, till the place you want too. Back kiss generally shows some exciting and sensuality in the relationship.
15. The Angel Kiss:
Angel kiss is kissing gently on your partner’s close eye or on her eye lids. Like the word says, angel kiss comforts a person and make her believe in love and care given by her partner.
16.   The Eskimo Kiss:
The Eskimo kiss generally takes place between the elderly or sometimes children who are excited for kissing each other. Eskimo kiss involves rubbing against your partner’s nose to and fro, back and forth. This is a type of kiss which was done by Eskimo, and hence the name derived is Eskimo kiss.
17.  The Earlobe Kiss:
Earlobe kiss is generally kissing the earlobe by keeping in between the ears. You can leave your breath at the place you have kissed to increase the intensity of the person. You can also rub the tongue gently round the earlobe, and make her feel loved. Earlobe shows a sign of love and modesty.
18.  The Butterfly Kiss:
Butterfly kiss means grapping someone so closer than your eyelashes feels that they are been connected to each other.  Now, blink the eyelashes so fast that it somewhat looks like butterfly wings. Such type of kiss is generally done for fun.
19.  The Lip Gloss Kiss:
Lip gloss kiss is generally something out of box, which helps to return the romance and spark in the relation. Generally, you apply generous amount of lip gloss on the lips and then rub against your partner’s lips. Continue doing this until the complete lip gloss is transferred to your partner’s lips.
20.  The Teaser Kiss:
The teaser kiss is generally those kiss which you do when you want your partner to turn on, or know you’re feeling without saying. This involves kissing from forehead to lips and then to arms and hands. Once you reach hands, the process gets reverse and you go back to lips and forehead.
21. The Biting Kiss:
The biting kiss is similar to the French kiss which involves tongue and also teeth’s. When you kiss the person, you put your teeth’s into use and generally grab the tongue using them. Biting kiss shows your dominance yet loving nature towards partner.
22.    The Vampire Kiss:
The vampire kiss is generally biting and sucking your partner’s neck which may turn him on instantly. However, there are few people who get irritated by such kisses and therefore it is important for you to know, whether he likes it or not.
23.  Bubble Bath Kiss:
Fill a tub full of water and add bubble to it. Now take your partner to the tub and wash and kiss back together having fun. Bubble bath kiss is generally a fun element which helps to return the lost lust and romance in relationship.
24.  The Jawline Kiss:
Jawline kiss takes place between couples who have spent together years after years with each other. This involves kissing on the lower side of the jaw and slightly rubbing your nose.
25.   Sniff Kiss:
Sniff kiss is popular in ancient countries and does not involve the use of lips. It generally means putting your nose near to his cheeks, ears, lips, neck and the jaw area. You can find this interesting which shows decent love against each other.
26.    Lip Sucking Kiss:
This involves less of kiss and more of sucking.   Lip sucking kiss is sucking your partner’s lips gently. Believe me; this will surprise your partner!
27.   Fruity Kiss:
Place a grape, bit of pineapple or strawberries on your lips and transfer it to your partner’s mouth while nibbling.  Break off the fruits in your mouth and let the sweetness overload your mouth.
28.  Hot & Cold Kiss:
Hot and cold kiss results in sensual explosion in your partner. Give an intense kiss to your partner and then gently blow the lips. Hot and cold kiss can refresh your partner and fill your day with enjoyment.
29. Mistletoe Kiss:
This type of kiss is suitable for shy people and their first date. You can surprise your shy partner by kissing them on mistletoe and then kissing back on lips.
30.  The Cotton Candy Kiss:
Put a big piece of cotton candy in your mouth and start kissing your partner. As the cotton candy melts, it tastes amazing!
Read More...

July 18, 2016

Nature Cure Hospital Hyderabad - Providing A Natural Way To Healing

Leave a Comment

Nature Cure Hospital Hyderabad

Providing A Natural Way To Healing

About Nature Cure Hospital - Hyderabad

The Nature Cure Hospital has its inception in the 1950s. It was established by a Doctor Couple Dr. B. Venkat Rao & Dr. B. Vijay Laxmi. This 128-bedded hospital provides a holistic and natural way of healing to various kinds of disorders and diseases. It has both General Wards and Cottage Accommodations for the in-patients.

The peaceful & green environment in the hospital, accompanied by a strict vegetarian diet consisting mainly of boiled vegetables, fruit juices and phulkas - (baked & roasted wheat bread), and various kinds of oil massages to the in-patients give the patients great relief from their disorders and diseases. Nature Cure also has almost no side effects.

Address:

Nature Cure Hospital,
Besides Nature Cure Hospital MMTS Station,
Begumpet, Hyderabad
Phone - 040 23731786

Diseases Treated

1. Obesity
2. Disorders related to Spine – Arthritis, Osteo Arthritis, Rheumatoid Arthritis
3. Gastroenteritis Related Diseases – Piles, Fistula
4. Skin Diseases – Psoriases, Eczema, Dermatitis, Fungal Infections, Photo Dermatitis
5. Paralysis
6. Anemia
7. Drug & Alcohol Addiction
8. Gynecology related problems including Menstrual Disorders. Also Hormonal Imbalance related Infertility. Please note that Organic Infertility in not treated at this hospital
9. Carcinoma - Cancer treament for patients who are in the initial stages only. For patients in advanced stages of cancer, the hospital does not offer any treatment.
10. Pulmonary Disorders – Bronchitis, Bronchial Asthma, Sinusitis
11. Migraine Headaches -
12. Muscular Disorders – Fibromyalgia, Polymyalgia
13. Physio Therapy Services
14. Hydro Therapy – Mud Therapy, Sun Therapy, Plantain Leaf Bath
While Mud Therapy is excellent for Diabetic and Obesity Patients, Sun Therapy is useful for patients with Skin Diseases.

Necessary Things For In Patients

All would be in-patients should bring along the following items when getting admitted:
1. Honey – 1 Kg
2. Til Oil (Sesame Oil) – 1 Kg
3. Coconut Oil – 0.5 kg
4. Bath Powder & Soap
5. Enema Can
6. Personal Clothes – Bed Covers, Blankets, Pillows, Clothes to wear, etc.
7. Dining Set – 1 Plate, 1 Bowl, 2 Spoons, 2 Glasses
8. Shoes - Any pair of comfortable footwear
9. Bucket & Mug - For Bathing

Fee & Deposit Particulars For In-Patients

General Ward:
1. Registration Fee – Rs. 50.00
2. Admission Fee – Rs. 100.00
3. Bed Charges Per Day – Rs. 25.00
4. Diet Charges Per Day – Rs. 75.00 +
5. Treatment Charges Per Day – Rs. 100.00 +
6. Deposit For 7 Days - Rs. 1400.00
7. Deposit For 10 Days - Rs. 2000.00
8. Deposit For 28 Days - Rs. 5600.00

(Diet & Treatment Charges vary according to the Doctor’s Prescription which is determined by Patients condition.)

_______________________________________________________________________________

General Ward For White Card Holders:

1. Registration Fee – Rs. 50.00
2. Admission Fee – Rs. 50.00
3. Bed Charges Per Day – Rs. 10.00
4. Diet Charges Per Day – Rs. 75.00 +
5. Treatment Charges Per Day – Nil
6. Deposit For 7 Days - Rs. 600.00
7. Deposit For 10 Days - Rs. 850.00
8. Deposit For 28 Days - Rs. 2400.00

(Diet Charges vary according to the Doctor’s Prescription which is determined by Patients condition.)

________________________________________________________________________________

Cottage Room Sharing:

1. Registration Fee – Rs. 50.00
2. Admission Fee – Rs. 100.00
3. Bed Charges Per Day – Rs. 150.00
4. Diet Charges Per Day – Rs. 75.00 +
5. Treatment Charges Per Day – Rs. 100.00 +
6. Deposit For 7 Days - Rs. 2500.00
7. Deposit For 10 Days - Rs. 3600.00
8. Deposit For 28 Days - Rs. 1000.00

(Diet & Treatment Charges vary according to the Doctor’s Prescription which is
determined by Patients condition.)

__________________________________________________________________________________

Cottage Room -Single:

1. Registration Fee – Rs. 50.00
2. Admission Fee – Rs. 100.00
3. Bed Charges Per Day – Rs. 300.00
4. Diet Charges Per Day – Rs. 75.00 +
5. Treatment Charges Per Day – Rs. 100.00 +
6. Deposit For 7 Days - Rs. 3500.00
7. Deposit For 10 Days - Rs. 5000.00
8. Deposit For 28 Days - Rs. 15000.00

(Diet & Treatment Charges vary according to the Doctor’s Prescription which is determined by Patients condition.)

Out Patient Services

The Nature Cure Hospital also offers Out Patient Services which includes consultation and doctor advice to patients.

Out Patient Registration Fee - Rs. 50/-
Timings - 9.00 AM - 11.00 AM

Yoga Institute

The Yoga Vemana Institute at Nature Cure Hospital offers Yoga classes to people from all walks of life.

Admission Fee - Rs 250/-
Monthly Fee - Rs 50/-
Timings - 5.30 AM - 11.00 AM


Source : http://naturecurehyd.blogspot.com
Read More...